Walne Zebranie 25.06.2020 r.

Szanowni Państwo

Zarząd Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego

uprzejmie zaprasza na 

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

Członków BTN,

które odbędzie się 

 25 czerwca 2020 roku

I termin o godz. 1700

II termin o godz. 1715

w sali nr 17 ATRIUM (parter)

Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

przy ul. Jan Karola Chodkiewicza 30

w Bydgoszczy


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD

Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków BTN

1. Otwarcie obrad
2. Wybór przewodniczącego obrad
3. Sprawy proceduralne 
- przyjęcie porządku obrad 
- stwierdzenie prawomocności obrad 
- powołanie protokolanta
4. Wybór Komisji
- Uchwał i Wniosków
- Skrutacyjnej
5. Przyjęcie protokołu z Walnego Zebrania 23.03.2019 r.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności statutowej BTN za rok 2019
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej BTN za rok 2019
8. Dyskusja nad Sprawozdaniami
9. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2019 rok
10. Wybór Władz BTN:
- Zarządu
- Komisji Rewizyjnej
11. Wolne wnioski
12. Podjęcie uchwały Walnego Zebrania
12. Zamknięcie obrad

Spotkanie będzie przebiegać według obowiązujących w kraju zasad bezpieczeństwa. Prosimy o posiadanie ze sobą maseczek zakrywających twarz i długopisu.

W przypadku braku uregulowania składek członkowskich przypominamy, że zaległości można wpłacać na konto bankowe: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, ul. Jezuicka 4, 85-102 Bydgoszcz.
Bank PKO SA. Nr 59 1240 6452 1111 0010 4780 6121 (składka roczna wynosi min. 50 zł.)